Usuwanie azbestu

ZADZWOŃ DO NAS  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usuwanie azbestu | Dolny Śląsk, Wrocław, Opole, Wałbrzych, Legnica, Świdnica, Jelenia Góra, Kłodzko, Zgorzelec, Trzebnica, Brzeg

Czym jest azbest?

Azbest to bardzo popularny składnik materiałów budownlanych lat 70. ubiegłego wieku.

Azbest i jego nazwa handlowa eternit, która przyjęła się potocznie na określenie materiałów budowlanych azbestowo-ce­men­to­wych był produkowany na masową skalę od połowy XX wieku. W Polsce szczyt popularności przeżywał w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy pokrył większość budynków stawianych na polskiej wsi. Zastąpił droższą dachówkę. Z płyt cementowo-a­zbe­sto­wych zbudowana jest też część bloków z wielkiej płyty, mają one elementy azbestu w płytach ociepleniowych lub azbestowe balkony. Stosowany do połowy lat 80. ubiegłego wieku głównie z powodu właśnie niskiej ceny, niepalności, wytrzymałości mechanicznej, termoizola­cyj­nej oraz odporności na warunki atmosferyczne.

Dlaczego go usuwamy?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się włókna azbestu, prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego.

Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrzne.

1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest). Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających azbest. Pracownicy byłych zakładów przetwórstwa azbestu uzyskali uprawnienia do kompleksowej opieki medycznej.

Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu minimalizowania ryzyka zdrowotnego dla ludności. Zwiększające się ryzyko występowania chorób azbestozależnych w ciągu najbliższych dziesięcioleci związane jest z nagromadzeniem przez lata ogromnych ilości materiałów azbestowych i zawierających azbest, w szczególności wyrobów budowlanych znajdujących się w dalszym ciągu w środowisku komunalnym.

Powierz to nam!

Wyspecjalizowaliśmy się w demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu materiałow azbestowych (eternitu).

Pace związane z usuwaniem azbestu są pracami niebezpiecznymi i niosą one ze sobą konieczność spełnienia odpowienich wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby spełnić te restrykcyjne wymagania nasza firma zdobyła odpowiednie uprawnienia oraz zatrudnia tylko wykwalifikowanych oraz przeszkolonych pracowników w zakresie sposobów i warunków wyrobów zawierających azbest (eternit), posiadających odpowiednie doświadczenie zdobyte podczas prac rozbiórkowych.

Zdemontowane materiały zawierające azbest (eternit) przewożone są do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu materiałów niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do prac demontażowych dokonujemy wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiednich instytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy. Po zakończeniu prac składamy oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Cennik usług

Kompleksowa usługa demontażu, pakowania, transportu i utylizacji to koszt od 15PLN netto za 1m2. Usługa objęta jest 8% VAT'em. Usługa transportu to koszt od 0,40gr netto za 1kg odpadów. Ceny są cenami orientacyjnymi, a do każdego zlecenia przeprowadzamy indywidualną wycenę.

Dofinansowania

Jak zdobyć dofinansowanie z funduszów unijnych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach nieruchomości na których azbest jest wykorzystywany. Oznacza to, że koszty zadań związanych z wymianą wyrobów azbestowych na bezazbestowe pokrywane powinny być przez właścicieli obiektów. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia finansowego na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu.

Pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska

W ramach programu "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne", przewiduje się dofinansowywanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dotacja udzielana jest przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Procedura naboru i rozpatrywania wniosków do nieodpłatnych i bezzwrotnych środków odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poszczególnych WFOŚiGW.

Środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W projekcie Regionalnych Programów Operacyjnych dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 uwzględniono wsparcie finansowe dla projektów dot. unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, przede wszystkim kompleksowe programy usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

Kredyty preferencyjne i komercyjne

Chcąc pozbyć się azbestu, można też skorzystać z preferencyjnego kredytu w BOŚ. Warunki jego przyznawania są odmienne dla każdego województwa, ale maksymalny czas kredytowania wynosi 5 lat. Kredyt może otrzymać każdy, kto złoży zabezpieczenie majątkowe na jego spłatę, np. w postaci hipoteki, poręczenia osoby trzeciej. Preferencyjny kredyt można przeznaczyć także na założenie nowego pokrycia dachu.

KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

IGNIS

 Zawiszy Czarnego 9

 52-241

 Wrocław

 +48 607 909 126

 kontakt@usunazbest.pl

Formularz

Wyślij wiadomość