O azbeście

Do kiedy trzeba usunąć z dachu eternitowe pokrycie?
Na podstawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010, wyroby zawierające azbest mają zniknąć z naszych domów i obejść, firm oraz instytucji do 31 grudnia 2032 roku.

Czy azbest naprawdę jest taki szkodliwy, jak się mówi?
Bardzo niebezpieczne dla zdrowia jest wdychanie pyłu powstającego w wyniku korozji i użytkowania materiałów zawierających azbest. Częsta ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, takich jak: pylica azbestowa (azbestoza), zmiany płucne, nowotwory złośliwe płuc, międzybłonniak opłucnej oraz otrzewnej. Natomiast krótkotrwałe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. 

Dlaczego nie można demontować wyrobów azbestowych na własną rękę?
Usuwanie azbestu wykonywane jest na mokro przy zastosowaniu specjalistycznych technologii demontażowych. Wszystkie prace muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone i wyposażone w środki ochrony osobistej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649). Samodzielny demontaż zagraża naszemu zdrowiu.

Zgłoś swój azbest!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobą odpowiedzialną za ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest jest właściciel lub zarządca budynku, instalacji, urządzenia technicznego oraz terenu gdzie takie wyroby się znajdują.

Do obowiązków właściciela należy również:

  • inwentaryzacja wszystkich wyrobów azbestowych oraz kontrole okresowe stanu tych wyrobów.
  • sporządzenie informacji o wyrobach zawierających azbest na terenie nieruchomości i złożenie jej w gminie lub u wojewody,

Informacje z gmin trafiają do Bazy Azbestowej, w której na bieżąco wprowadzane są zmiany w ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych w danej gminie i województwie.  

Więcej informacji na temat azbestu oraz zagrożeń z nim związanych znajdziesz na stronie GIS oraz bazie azbestowej.

 

Źródło:

  • Materiały Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 z 2011r. poz. 31)
Script logo