Obowiązki Właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) właściciele nieruchomości wykorzystujący substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (azbest) zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania.

Informację o wyrobach zawierających azbest (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest) sporządza się w dwóch egzemplarzach1 i przedkłada corocznie w terminie do 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa, natomiast osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Ponadto oprócz informacji o wyrobach zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest musi przeprowadzić ocenę stanu tych wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

_____________________________________________________________________________________________________________________
1 Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, natomiast drugi przechowuje się przez rok, do czasu sporządzenia następnej informacji.

fot.pixabay

Script logo