Program usuwania azbestu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) , art. 18 ust. 1,ustawy z dnia 27 października 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U.2017 poz. 519 z późn. zm.) oraz “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.) Zgromadzenie Związku przyjęło “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku”